Alderdomsunderstøttelse

Fattigvæsen m.v.

Kassevæsen - Regnskabsvæsen - Kæmnervæsen

Politivæsen

Statistik

Andragender-Ansøgninger

Fiskeri og søretslige forhold

Kirkelige Forhold

Råd-,Ting- og Arrestehuset samt Politibygning

Stiftelser

Andre sager

Folketælling

Kloakvæsen

Receptionslokalet

Sundhedsvæsen

Apoteksvæsen

Forligsvæsen

Kongehuset

Renovationsforhold

Sygehusene

Arbejderforhold

Forskelligt

Kreaturtælling

Retsvidnevæsen

Sygehuset og sygeplejeforeningen mv.

Arbejdsanvisning og lign.

Forskole for kvinder

Krigssituationen

Revisionsvæsen

Særlige Bevillinger

Arbejdsløshedskasser

Frivillige Svendeprøver

Krigsskadeerstatning

Rigsdagen

Taksationsmænd-Forsikringsvæsen

Badeanstalter

Fæstevæsen

Købstadsforeningen - Kreditforeningen

Rotter

Telefonvæsen

Bekendtgørelser

Gader, Veje og offentlige Pladser

Landboforhold

Samfærdselsforbindelser

Torvevæsen

Belysningsvæsen

Gasværket

Landsognet

Sessions- og Udskrivningsvæsen

Turistforhold

Biblioteket

Gasværk Gasforsyning

Lazaretter

Skadelige dyr

Tvangsarbejdsanstalten  ved Horsens

Boligforhold

Handelsforhold

Lån

Skatter og Afgifter

Tærepenge

Brandvæsen

Havnevæsen

Legater - Stiftelser

Skolevæsen

Udstykning

Byens Arkiv

Hegnsynsmænd - Mark- og Vejfred

Ligningskommissionen

Skolevæsen - Andre skoler

Ungskuet

Byens Gejstlighed

Hjælpekassen

Lovgivning

Skolevæsen - Folkeskolen

Understøttelser

Byens Grænse

Ikke behandlede Sager

Luftværnsforanstaltninger  o.l

Skolevæsen - Gymnasiet

Valg og Valgklager

Byens Jorder

Indfødsret

Lønninger

Skolevæsen - Latin- og Realskolen (den højere Almenskole)

Vandløb

Bygningsvæsen

Indkvarteringsvæsen

Markeder

Skolevæsen - Pigeskolerne

Vandsynsmænd

Byrådet

Indlemmelser

Matrikulering

Skolevæsen - Mellem- og Realskolen, Borgerskolen samt Søndermarksskolen og Uhrskov Skole

Vandværket og Vandforsyningen

Den offentlige Renlighed

Industri, Haandværk, Landbrug

Musik

Skovene

Vedtægter

Diakonisser

Jagt

Museet

Slagtehuset (det offentlige)

Vejle Amts Alderdomsfosørgelseskases

Diæter

Jernbaner og Dampfærger

Myndighedsbevillinger

Snefogder

Vejle Landsogn

Dyrskuet

Jordboniteringsmænd

Næringsvæsen

Social Forsorg

Voldgiftsmænd

Elektricitetssværker

Jorder og Ejendomme

Oldenborreindsamling

Social Forsorg - Andet

Vurderingsmænd

Embeds- og Bestillingsmænd

Jordemodervæsen

Pensoinsvæsen

Social Forsorg - Alders- og Invaliderente

Værgerådene

Enkelovsudvalget

Jydske Købstadsforening

Plejebørn

Social Forsorg - Nødarbejder (Ungdomsarbejder)

Æresoprejsning

Erstatningsspørgsemål

Kapiteltaksten

Privatskoler

Social Forsorg - Plejebørn

Åndsvageanstalter

 

webtopgrafik